“86ης ΔΕΘ 2022”

Η εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Κατσαρός & Σια ΙΚΕ» (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρεία») διενεργεί διαγωνισμό στα πλαίσια της 86ης ΔΕΘ 2022, για ένα φίλτρο νερού βρύσης Instapure F3 (F2) χρωμέ ή για ένα φίλτρο νερού άνω πάγκου λευκό Atlas Filtri με ένα ανταλλακτικό φίλτρο CB-AF Pb 0,5μm Atlas Filtri ή για μια τετράδα ανταλλακτικά φίλτρα νερού βρύσης Instapure R2 ή για ένα ανταλλακτικό φίλτρο νερού πάγκου CB-AF Pb 0,5μm Atlas Filtri. Η επιλογή του ενός εκ των τεσσάρων διαθέσιμων δώρων θα γίνει αποκλειστικά από τον νικητή του διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής σε αυτόν.

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στον ιστότοπο https://katsarosfiltra.gr/endiaferon/ ή στο έντυπο συμμετοχής του διαγωνισμού και αναφέρονται στον όρο 3, θα συλλέγονται, θα διατηρούνται σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από τη Εταιρεία. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και για τη μελλοντική χρήση των δεδομένων αυτών και όλου του σχετικού υλικού από την Εταιρεία για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του καθώς και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, και ειδικότερα να ασκήσει τα δικαιώματα των άρθρων 15-22 του Κανονισμού GDPR, κατόπιν γραπτού αιτήματός του που θα απευθύνει στην Εταιρεία.

2. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, μία μόνο φορά. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή στο διαγωνισμό εργαζομένων στην Εταιρεία καθώς και των συγγενών αυτών α’ βαθμού και των συζύγων τους.

3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 10/9/2022 έως και την 18/9/2022. Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να γίνει μέχρι την Κυριακή 18/9/2022 και ώρα 21:00μμ, ώστε οι συμμετέχοντες να συμπεριληφθούν στην κλήρωση για ένα φίλτρο νερού βρύσης Instapure F3 (F2) χρωμέ ή για ένα φίλτρο νερού άνω πάγκου λευκό Atlas Filtri με ένα ανταλλακτικό φίλτρο CB-AF Pb 0,5μm Atlas Filtri ή για μια τετράδα ανταλλακτικά φίλτρα νερού βρύσης Instapure R2 ή για ένα ανταλλακτικό φίλτρο νερού πάγκου CB-AF Pb 0,5μm Atlas Filtri.
Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση θα πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Email επικοινωνίας, Ημερομηνία γέννησης καθώς και να επιλέξουν το πλαίσιο ελέγχου που συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο: «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφονται εδώ.» Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας όλων των συμμετοχών και το δικαίωμα να αποκλείσει από το διαγωνισμό οποιονδήποτε συμμετέχοντα για την υποβολή συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/9/2022 και ώρα 13:00μμ στα γραφεία της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Από την κλήρωση θα προκύψει ένας νικητής και δύο επιλαχόντες νικητές.

5. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα φίλτρο νερού βρύσης Instapure F3 (F2) χρωμέ ή για ένα φίλτρο νερού άνω πάγκου λευκό Atlas Filtri με ένα ανταλλακτικό φίλτρο CB-AF Pb 0,5μm Atlas Filtri ή για μια τετράδα ανταλλακτικά φίλτρα νερού βρύσης Instapure R2 ή για ένα ανταλλακτικό φίλτρο νερού πάγκου CB-AF Pb 0,5μm Atlas Filtri. Η επιλογή του ενός εκ των τεσσάρων διαθέσιμων δώρων θα γίνει αποκλειστικά από τον νικητή του διαγωνισμού.

6. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω e-mail ή/και μέσω τηλεφώνου για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του. Αν δεν απαντήσει-αποδεχθεί το δώρο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, χάνει το δικαίωμα σε αυτό και θα ειδοποιηθεί ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.

7. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου διεξαγωγής της κλήρωσης ή ακόμη και να ματαιώσει το διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι θα ανακοινώσει κάθε σχετική αλλαγή το αργότερο δυο (2) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής, όπως αυτή τροποποιείται.

8. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου (εμφανές ή όχι), για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές ή τρίτους από τη χρήση του, καθώς και για κάθε εκ των ανωτέρω αιτιών δαπάνη.

9. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν δια του παρόντος ότι η Εταιρεία, με την επιφύλαξη του όρου 1 ως άνω, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση του ονόματος των νικητών καθώς και να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο τον κατάλογο των νικητών (φωτογραφίες, φιλμ ή και βίντεο) και ενδεχομένως να προβάλλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε στοιχείο σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού και την απονομή του δώρου, χωρίς να έχουν οι συμμετέχοντες και οι νικητές καμία πρόσθετη απαίτηση αμοιβής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στον νικητή στην περίπτωση που αρνηθεί την προβολή του καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τα ως άνω ή στην περίπτωση που αξιώσει πρόσθετη απαίτηση ένεκα της ως άνω περιγραφόμενης προβολής του.

10. Απλά αντίγραφα των όρων του διαγωνισμού μπορεί να παραλάβει οποιοσδήποτε, χωρίς επιβάρυνση, από τα γραφεία της Εταιρείας.

11. Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, που ορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.